Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van VDK Media. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door VDK Media, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het aangaan van een overeenkomst of de afname van (online) marketing diensten en producten van VDK Media verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. VDK Media behoudt zich het recht voor om te allen tijde de algemene voorwaarden aan te passen, zonder daarvan de klant op de hoogte te hoeven stellen.

1. Definities
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie VDK Media een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.

2. Toepasselijkheid
1. Door ondertekening van een overeenkomst met VDK Media verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van VDK Media en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat. Een exemplaar van de meest actuele voorwaarden is altijd in te zien en/ of te printen op www.vdkmedia.com/algemene-voorwaarden.
2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en VDK Media opgenomen wordt.
3. Aanbieding en acceptatie
1. Alle offertes en prijsopgave door VDK Media zijn geheel vrijblijvend.
2. Het ondertekenen van een door VDK Media uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met VDK Media.
3. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door VDK Media blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door VDK Media. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en VDK Media zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht VDK Media niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst
1. VDK Media zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft VDK Media het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VDK Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan VDK Media worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan VDK Media zijn verstrekt, heeft VDK Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Ook behoudt VDK Media zich het recht voor om in voorkomende gevallen invulling van de opdracht naar eigen inzicht uit te voeren.
4. VDK Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat VDK Media is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan VDK Media de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien door VDK Media of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Opdrachtgever vrijwaart VDK Media voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Duur en beëindiging
1. Het ontwikkelen van een nieuwe online marketing analyse door VDK Media voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor deze dienst.
2.VDK Media heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden inbreuk plegen of hebben gepleegd aan producten die door VDK Media onderhouden/ geserviced worden.
3. VDK Media heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met VDK Media gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
4. VDK Media heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

6. Levering en levertijd
1. VDK Media gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten.
2. Mocht VDK Media onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan VDK Media alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij VDK Media een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
3. Door VDK Media gemaakte producten worden op een nader te specificeren wijze, doorgaans digitaal, aan de opdrachtgever verstrekt.

7. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop VDK Media geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VDK Media niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen en ziekte in het bedrijf van VDK Media of van derden daaronder begrepen. VDK Media heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat VDK Media zijn verbintenis had moeten nakomen.
2. VDK Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer VDK Media als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
3. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal VDK Media alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en VDK Media geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door VDK Media tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
4. VDK Media kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Eventuele reeds geleverde prestaties door VDK Media tot aan het moment van beëindiging van de overeenkomst zullen alsnog gefactureerd worden.

8. Prijzen
1. Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
2. Wijzigingen in de tarieven worden door VDK Media minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

9. Betaling
1. Vanaf het moment dat een overeenkomst wordt gesloten tussen de opdrachtgever en VDK Media is de opdrachtgever betalingsplichtig. De opdrachtgever dient binnen 14 werkdagen na het verzenden van de factuur, tenzij anders vermeld, door VDK Media het factuurbedrag inclusief btw te voldoen. VDK Media is gerechtigd om periodiek en digitaal te factureren.
2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. VDK Media heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. VDK Media kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. VDK Media kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan VDK Media verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
5. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien VDK Media echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
6. In genoemde gevallen behoudt VDK Media zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of te leveren diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
7. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering VDK Media hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
8. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens VDK Media heeft voldaan.

10. Copyright
1. Het eigendom van door VDK Media verstrekte ideeën, concepten, teksten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij VDK Media, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan VDK Media hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is VDK Media gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
2. VDK Media behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
3. Al het door VDK Media vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van VDK Media niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

11. Aansprakelijkheid
1. Voor zover VDK Media bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop VDK Media weinig of geen invloed kan uitoefenen kan VDK Media op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met VDK Media of het ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met VDK Media.
2. De aansprakelijkheid van VDK Media is in alle gevallen beperkt tot hoogstens de factuurwaarde (van dat gedeelte) van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Alle verdergaande aanspraken, van welke aard en van wie dan ook, zijn uitgesloten. Daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
3. Opdrachtgever vrijwaart VDK Media voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van VDK Media.
4. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. VDK Media kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
5. VDK Media is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal.
6. De opdrachtgever dient VDK Media terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door VDK Media geleden schade.
7. VDK Media is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht.
8. VDK Media is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door VDK Media worden ingeschakeld.

12. Buitengebruikstelling/ time out
1. VDK Media heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen, het gebruik ervan te beperken en/of de dienstverlening op te schorten c.q. te staken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens VDK Media niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Hieronder begrepen het tijdig voldoen van de financiële verplichtingen door opdrachtgever aan VDK Media. VDK Media zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van VDK Media kan worden verlangd.
2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
3. Tot indienststelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door VDK Media gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

13. Overdracht van rechten en verplichtingen
1. VDK Media noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

14. Reclame
1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan VDK Media, waarna VDK Media deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan VDK Media binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.
2. Reclame schort de (betalings)verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

15. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden
1. VDK Media behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Op de website www.vdkmedia.com/algemene-voorwaarden staat altijd de meest actuele en op dat moment geldende versie.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene
leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

16. Overig
1. VDK Media zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan VDK Media.
2. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. VDK Media zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
3. VDK Media is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde (eind)producten, pagina’s of diensten tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
4. VDK Media behoudt zich het recht voor een discrete verwijzing naar de website van VDK Media te plaatsen op een geleverde dienst, tenzij anders overeengekomen.

17. Geschillenregeling en toepasselijk recht
1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen VDK Media en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
3. Alle geschillen, die direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houden, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter, geografisch zo dicht mogelijk bij het kantooradres van VDK Media, aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door VDK Media met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van VDK Media beslissend.

18. Eigendomsrecht
Het eigendom van producten, diensten, adviezen en campagnes blijven in bezit van VDK Media tot dat de klant, afnemer, de betalingsverplichting heeft voldaan.